К о м п а н и я K ra ft р а с п о л а г а е т
с о б с т в е н н о й с е р т и ф и ц и р о в а н н о й
л а б о р а т о р и е й и к о н с т р у к т о р с к и м
б ю р о , к о т о р ы е п о с т о я н н о д е р ж а т
п о д к о н т р о л е м в е с ь п р о ц е с с и
т е х н о л о г и ю п р о и з в о д с т в а а в т о м о -
б и л ь н ы х д е т а л е й и к о м п л е к т у ю -
щ и х . В ся п р о д у к ц и я и з г о т о в л е н а
н а н о в е й ш е м т е х н и ч е с к о м о б о -
р у д о в а н и и и р а с п р о с т р а н я е т с я н о
с е т я м п р е д с т а в и т е л ь с т в и д и л е р о в .
О с н о в н а я ч а с т ь п р о и з в о д с т в е н -
н ы х л и н и й K ra ft з а д е й с т в о в а н а н а
п р о и з в о д с т в е и п о с т а в к е к о м п л е к -
т у ю щ и х д л я к р у п н ы х а в т о м о б и л ь -
н ы х к о н ц е р н о в .
Р о с с и й с к а я к о м п а н и я « А в т о -
с и н т е з » п о л у ч и л а э к с к л ю з и в н ы е
п р а в а н а р а с п р о с т р а н е н и е и
п р о д а ж у а в т о м о б и л ь н ы х з а -
п а с н ы х ч а с т е й , п о с т а в л я е м ы х
к о м п а н и е й K ra ft н а т е р р и т о р и и
Р о с с и и и с т р а н С о д р у ж е с т в а . Д л я
з а к р е п л е н и я э т и х п р а в в 2 0 0 5 г.
« А в т о с и н т е з о м » б ы л а з а р е г и -
с т р и р о в а н а с о б с т в е н н а я т о р г о в а я
м а р к а O b e r k r a f t. В с в я з и с м н о г о -
к р а т н ы м у в е л и ч е н и е м о б ъ е м о в
п р о д а ж и п о в ы ш е н н ы м с п р о с о м
н а п р о д у к ц и ю K ra ft н а т е р р и -
т о р и и Р Ф , с о в е т о м д и р е к т о р о в
х о л д и н г а б ы л о п р и н я т о р е ш е н и е
о б у ч р е ж д е н и и и в ы д е л е н и и
к о м п а н и и O b e r k r a f t в с а м о с т о я -
т е л ь н о е д о ч е р н е е п р е д п р и я т и е .
С е г о д н я о ф и с к о м п а н и и O b e r k r a f t
н а х о д и т с я в М ю н х е н е и к о н т р о -
л и р у е т п р о и з в о д с т в о и п о с т а в к и
т о в а р о в в Р о с с и ю .
Н и д е р л а н д с к а я к о м п а н и я N R F
у ж е 8 7 л е т н а з а д н а ч а л а с в о ю
д е я т е л ь н о с т ь в А м с т е р д а м е в
к а ч е с т в е м а с т е р с к о й п о р е м о н т у
р а д и а т о р о в , н о с о б с т в е н н ы е
р а д и а т о р ы к о м п а н и я н а ч а л а
и з г о т а в л и в а т ь т о л ь к о в 1 9 5 4 г. В
1 9 8 9 г. N R P в о ш л а в а м е р и к а н -
с к у ю к о м п а н и ю M o d in e и п о с л е
э т о г о п о л н о с т ь ю с о с р е д о т о ч и -
л а с ь н а п р о б л е м а х о б е с п е ч е н и я
з а п ч а с т я м и в т о р и ч н о г о р ы н к а
Е в р о п ы , в т .ч . и р а д и а т о р а м и с и -
с т е м ы о х л а ж д е н и я , р а д и а т о р а м и
о х л а ж д е н и я м а с л а , р а д и а т о р а м и
н а д д у в о ч н о г о в о з д у х а . С е г о д н я
N R F с п е ц и а л и з и р у е т с я н а р а з -
р а б о т к е и п р о и з в о д с т в е в ы с о к о -
к а ч е с т в е н н ы х р а д и а т о р о в д л я
а в т о - и ж / д т р а н с п о р т а .
Е щ е о д н а з а м е т н а я н а р о с с и й -
с к о м р ы н к е к о м п а н и я р о д о м и з
Т а й в а н я . К о м п а н и я C r y o m a x
C o o lin g S y ste m б ы л а о с н о в а н а в
1 9 8 4 г. У с п ех и с т а б и л ь н о с т ь в
д е я т е л ь н о с т и C r y o m a x п о я в и л и с ь
б л а г о д а р я в ы с о к о м у к а ч е с т в у п р о -
д у к ц и и , а т а к ж е х о р о ш е й о р г а н и -
з а ц и и с е р в и с н о г о о б с л у ж и в а н и я .
К и т а й с к а я а в т о м о б и л ь н а я
к о р п о р а ц и я т е п л о в ы х с и с т е м
T e c h R a d б ы л а с о з д а н а в м а е 2 0 0 6 г.,
и с е г о д н я э т о о д и н и з в е д у -
щ и х в К и т а е п р о и з в о д и т е л е й
а л ю м и н и е в ы х а в т о м о б и л ь н ы х
р а д и а т о р о в . П а й к а р а д и а т о р о в
о с у щ е с т в л я е т с я п о п р и з н а н н о й в
м и р е , о д н о й и з л у ч ш и х , т е х н о -
л о г и и С А В , п р и э т о м к о м п а н и я
и с п о л ь з у е т т а к ж е и т е х н о л о г и ю
N o c o lo k . В н а с т о я щ е е в р е м я
T e c h R a d с о с р е д о т о ч и л а с ь н а
в ы п у с к е к а ч е с т в е н н ы х а в т о р а -
д и а т о р о в , и п р о и з в о д с т в е н н а я
п р о г р а м м а в ы п у с к а р а д и а т о р о в
о х в а т ы в а е т п р а к т и ч е с к и в с е
м о д е л и д е с я т и в е д у щ и х е в р о п е й -
с к и х и с е м и я п о н с к и х а в т о п р о и з -
в о д и т е л е й , а т а к ж е а м е р и к а н с к и е
б р е н д ы F o r d и G M и к о р е й с к и е
K ia , H y u b d a y и D a e w o o . Н а д о
о т м е т и т ь , ч т о в м о д е л ь н ы й р я д
к о м п а н и и п о с т о я н н о д о б а в л я ю т -
с я н о в ы е и н о в ы е к о н с т р у к ц и и
р а д и а т о р о в .
Н аш и успехи
Л у г а н с к и й З а в о д а в т о м о б и л ь -
н ы х р а д и а т о р о в , и з в е с т н ы й
с е г о д н я б о л ь ш е к а к к о м п а н и я
L u z a r, с 2 0 0 3 г. з а н и м а е т с я п р о и з -
в о д с т в о м и р е а л и з а ц и е й р а д и а -
т о р о в и д р у г и х д е т а л е й с и с т е м ы
о х л а ж д е н и я . П р о и з в о д с т в о
б а з и р у е т с я н а н е м е ц к о м о б о р у д о -
в а н и и ф и р м ы S c h o le r, п р и п а й к е
р а д и а т о р о в п р и м е н я е т с я т е х н о л о -
г и я ф р а н ц у з с к о й к о м п а н и и
S o fic o . П р е д п р и я т и е о с в о и л о п р о -
и з в о д с т в о к а ч е с т в е н н ы х р а д и а -
т о р о в д л я C h e v r o le t D a e w o o L a n o s
с к о н д и ц и о н е р о м и б е з т а к о в о г о ,
а т а к ж е р а д и а т о р а д л я у з б е к с к о й
с б о р к и D a e w o o N e x ia 1.5 i 16V.
Н а п р е д п р и я т и и р а з р а б о т а л и
с н а ч а л а к о н с т р у к ц и и р а д и а т о р о в
в о с н о в н о м д л я к о р е й с к и х м а р о к
- D a e w o o , K ia , H y u n d a i. О д н а к о
с 2 0 1 0 г. п р е д п р и я т и е у ж е н а ч а л о
п р о и з в о д и т ь р а д и а т о р ы д л я
R e n a u lt L o g a n и F o rd F o c u s (I и И ).
В п р о и з в о д с т в е н н ы х п л а н а х
L u z a r - о с в о е н и е в ы п у с к а в
т е к у щ е м г о д у р а д и а т о р о в д л я
я п о н с к и х м а ш и н , д л я T o y o ta в с е х
п р а к т и ч е с к и м о д е л е й и N is s a n ,
м о д е л е й A im e r a , A im e r a C la s s ic ,
F r im e r a , M ic r a /N o te и д р . Т а к ж е в
п л а н а х р у к о в о д с т в а L u z a r о с в о -
и т ь в ы п у с к р а д и а т о р о в н а м о д е -
л и O p e l: A n ta r a , A s tr a G , A s tr a H ,
A s tr a J, V e c tr a B, V e c tr a C .
Е щ ё о д и н з а м е т н ы й о т е ч е с т в е н -
н ы й п р о и з в о д и т е л ь р а д и а т о р о в
- к о м п а н и я с 2 5 - л е т н е й и с т о р и е й
- F E N O X A u to m o tiv e C o m p o n e n ts .
В 1 9 9 6 г. F E N O X п р и о б р е л а о б о -
р у д о в а н и е н е м е ц к о й к о м п а н и и
B re m s e H y d ra u lic , ч т о п о з в о л и л о
в ы в е с т и п р о и з в о д с т в о а в т о к о м -
п о н е н т о в н а к а ч е с т в е н н о н о в ы й
у р о в е н ь . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь
а с с о р т и м е н т п р о д у к ц и и п р е д с т а в -
л е н в 6 о с н о в н ы х с и с т е м а х , с р е д и
к о т о р ы х F E N O X C o o lin g s y s te m
- д е т а л и д л я с и с т е м о х л а ж д е н и я
и о т о п л е н и я . F E N O X в ы п у с к а е т
р а д и а т о р ы н е т о л ь к о н а с а м ы е
р а с п р о с т р а н е н н ы е о т е ч е с т в е н н ы е
а в т о м о б и л и , н о и н а и н о м а р о ч н ы е
D a e w o o , F o rd , R e n a u lt. В п р о ц е с с е
п р о и з в о д с т в а р а д и а т о р о в F E N O X
и с п о л ь з у ю т с я н о в е й ш и е с о б -
с т в е н н ы е р а з р а б о т к и . Н а п р и м е р ,
с и с т е м а S -c o m p ila tio n у в е л и ч и в а е т
п о в е р х н о с т ь т е п л о о б м е н а р а д и -
а т о р о в и п о з в о л я е т п о д д е р ж а т ь
с т а б и л ь н у ю р а б о ч у ю т е м п е р а т у р у
д в и г а т е л я д а ж е п р и д л и т е л ь н ы х
э к с т р е м а л ь н ы х р е ж и м а х э к с -
п л у а т а ц и и . М е т о д и з г о т о в л е н и я
о х л а ж д а ю щ и х п л а с т и н R ib b e d
s u rfa c e п р е д о т в р а щ а е т д е ф о р м а -
ц и ю с е р д ц е в и н ы р а д и а т о р а п о д
в о з д е й с т в и е м в и б р а ц и й , а б л а г о -
д а р я и с п о л ь з о в а н н о й т е х н о л о г и и
A n tic o r в н у т р е н н и е п о л о с т и р а -
д и а т о р а з а щ и щ е н ы о т к о р р о з и и .
П р и б о л ь ш о м з а п а с е п р о ч н о с т и
р а д и а т о р ы F E N O X о б л а д а ю т
н е б о л ь ш и м в е с о м , ч т о п о з в о л я е т
с н и з и т ь с н а р я ж е н н у ю м а с с у а в т о -
м о б и л я . И е щ е о д и н ш т р и х : с п е ц и -
а л ь н а я у п а к о в к а С а г е Р а с з а щ и т и т
р а д и а т о р о т с л у ч а й н ы х п о в р е ж д е -
н и й п р и т р а н с п о р т и р о в к е .
Д м и т р о в с к и й з а в о д р а д и а т о -
р о в я в л я е т с я ч а с т ь ю Д м и т р о в -
с к о г о а в т о а г р е г а т н о г о з а в о д а . Н а
Д З Р м о ж н о п р и о б р е с т и р а д и а т о р
п р а к т и ч е с к и д л я л ю б о й « л е г к о -
в у ш к и » о т е ч е с т в е н н о г о п р о и з -
в о д с т в а , в т .ч . и д л я у с т а р е в ш и х
м о д е л е й . « Т а в р и я » , « О к а » , « Л а д а
С а м а р а » , « К а л и н а » , « П р и о р а » ,
« Ш е в р о л е Н и в а » - в о т д а л е к о
н е п о л н ы й п е р е ч е н ь м а р о к , н а
к о т о р ы е и м е ю т с я р а д и а т о р ы
о х л а ж д е н и я . В п р о ч е м , н а э т и
м о д е л и з а в о д о м о с в о е н в ы п у с к и
р а д и а т о р о в о т о п и т е л я .
З а в о д « О р е н б у р г с к и й р а д и -
а т о р » т а к ж е с о р и е н т и р о в а н н а
о т е ч е с т в е н н ы й т р а н с п о р т : п р о -
и з в о д я т с я м е д н о - л а т у н н ы е р а д и -
а т о р ы х о р о ш е г о к а ч е с т в а н а в с е
м о д е л и В А З , « Т а в р и я » , Г А З -3 1 1 0 ,
М о с к в и ч - 2 1 4 1 , У А З , а т а к ж е н а
г р у з о в и к и . П р е д п р и я т и е п р о -
в о д и т т е х н и ч е с к о е п е р е в о о р у -
ж е н и е , п р и о б р е т а я и м п о р т н о е
о б о р у д о в а н и е . В ч а с т н о с т и , в
п р о ш л о м г о д у б ы л о п р и о б р е т е н о
о б о р у д о в а н и е к о м п а н и и A tla s
C o p c o , а з а т е м в ы с о к о т е х н о л о -
г и ч н о е о б о р у д о в а н и е и з П о л ь ш и
- H y d r o n U n ip r e s s . Т е п е р ь , б л а г о -
д а р я п р и о б р е т е н и я м , п р е д п р и -
я т и е с а м о с т о я т е л ь н о п р о и з в о д и т
о л о в я н н о - с в и н ц о в ы е п р и п о и .
О д н и м и з н а и б о л е е у с п е ш н ы х
п р е д п р и я т и й п о в ы п у с к у р а д и а -
т о р о в я в л я е т с я Л и х о с л а в л ь с к и й
р а д и а т о р н ы й з а в о д . С м о м е н т а
с в о е г о о с н о в а н и я в 1 9 5 9 г. з а в о д
б ы л е д и н с т в е н н ы м с п е ц и а л и з и р о -
в а н н ы м п р е д п р и я т и е м п о в ы п у с к у
м е д н о - л а т у н н ы х а в т о м о б и л ь н ы х
р а д и а т о р о в и о т о п и т е л е й , о д н и м
и з п е р в ы х в м и р е з а в о д о с в о и л
т е х н о л о г и ю и н а ч а л п р о и з в о д с т в о
п а я н ы х а л ю м и н и е в ы х р а д и а т о р о в .
П р е д п р и я т и е и м е е т с о б с т в е н н ы е
к о н с т р у к т о р с к и е и т е х н о л о г и ч е -
с к и е п о д р а з д е л е н и я , и с п ы т а т е л ь -
н ы е л а б о р а т о р и и .
И с п о л ь з о в а н и е с о в р е м е н н ы х
т е х н о л о г и й п о з в о л я е т в ы п у с к а т ь
а л ю м и н и е в ы е р а д и а т о р ы , л у ч -
ш и е в Р о с с и и и с о о т в е т с т в у ю щ и е
т р е б о в а н и я м с а м ы х ж е с т к и х
м и р о в ы х с т а н д а р т о в , п р е в о с х о -
д я щ и е о ж и д а н и я с а м ы х т р е б о в а -
т е л ь н ы х п о т р е б и т е л е й . П р а в д а ,
з а в о д п р о и з в о д и т в о с н о в н о м
р а д и а т о р ы н а г р у з о в ы е м а ш и н ы
и а в т о б у с ы , в с е г о л и ш ь о д н а
м о д е л ь р а с с ч и т а н а н а и с п о л ь з о -
в а н и е в F A 3 -3 1 1 0 .
К с о ж а л е н и ю , к а к м ы в и д и м , д л я
л е г к о в ы х , о с о б е н н о и м п о р т н ы х ,
м а ш и н р ы н о к п р е д л а г а е т р а д и а т о -
р ы , в в о з и м ы е и з - з а р у б е ж а . В т о ж е
в р е м я н а ш и п р о и з в о д и т е л и и м е ю т
в с е в о з м о ж н о с т и , ч т о б ы о с в о и т ь
э т у н и ш у р ы н к а и с о с т а в и т ь
д о с т о й н у ю к о н к у р е н ц и ю
з а п а д н о м у п р о и з в о д и т е л ю .
П р о и з о й д у т л и и з м е н е н и я в
д а н н о м с е к т о р е м а ш и н о с т р о е н и я
и н е б у д у т л и н а ш и п р е д п р и я т и я
в ы т е с н е н ы с р о с с и й с к о г о р ы н к а ,
п о к а ж е т в р е м я .
2 4
А в то ко м п о нен ты * М ай * 2014
предыдущая страница 25 Автокомпоненты 2014 5 читать онлайн следующая страница 27 Автокомпоненты 2014 5 читать онлайн Домой Выключить/включить текст